• 2 ตุลาคม 2562 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  • 30 กันยายน 2562 กำหนดการมอบเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน ตุลาคม 2562
  • 2 กันยายน 2562 รายงานผลการดำเนินงาน โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
ข่าวกิจกรรม
  • 15 ตุลาคม 2562 พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการส่งเสริมสุขภาพรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา
  • 28 สิงหาคม 2562 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
  • 27 สิงหาคม 2562 การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562


@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY