****** ศูนย์รวมร้านจัดจำหน่ายและผลผลิตตุ๊กตา ตำบลบ้านสิงห์ ******
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสิงห์สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2554 25 มี.ค. 2554
 
 

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสิงห์

สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี  2554

วันศุกร์  ที่  25  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2554

เวลา  09.30  น.

ณ  ห้องประชุมสมประสงค์  ชั้น  2  เทศบาลตำบลบ้านสิงห์

ผู้มาประชุม

ลำดับ

ชื่อ  -  นามสกุล

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

1

นายเพทาย

เฟื่องศิลา

ประธานสภา  ทต. บ้านสิงห์

นายเพทาย

เฟื่องศิลา

 

2

นายสหรัช

ชะนิ่ม

รองประธานสภา  ทต.บ้านสิงห์

นายสหรัช

ชะนิ่ม

 

3

นายนรเศรษฐ

รุ่งจรูญ

เลขานุการสภา ทต. บ้านสิงห์

นายนรเศรษฐ

รุ่งจรูญ

 

4

นายอำนวย

จอมอุ่น

สมาชิกสภา  ทต. บ้านสิงห์

นายอำนวย

จอมอุ่น

 

5

นายโสภณ

ทองขาว

สมาชิกสภา  ทต. บ้านสิงห์

นายโสภณ

ทองขาว

 

6

นายยอด

กำแพงแก้ว

สมาชิกสภา  ทต. บ้านสิงห์

นายยอด

กำแพงแก้ว

 

7

นายอำนวย

เย็นหลวง

สมาชิกสภา  ทต. บ้านสิงห์

นายอำนวย

เย็นหลวง

 

8

นายธงชัย

เดชธนู

สมาชิกสภา  ทต. บ้านสิงห์

นายธงชัย

เดชธนู

 

9

นายไพศาล

ตปสีโล

สมาชิกสภา  ทต. บ้านสิงห์

นายไพศาล

ตปสีโล

 

10

นายสุชาติ

เต็มปรีชา

สมาชิกสภา  ทต. บ้านสิงห์

นายสุชาติ

เต็มปรีชา

 

11

นายสมบัติ

ปุยงาม

สมาชิกสภา  ทต. บ้านสิงห์

นายสมบัติ

ปุยงาม

 

12

นายสันต์

มุกดา

สมาชิกสภา  ทต. บ้านสิงห์

นายสันต์

มุกดา

 

13

นายสมยงค์

ฮวดมา

สมาชิกสภา  ทต. บ้านสิงห์

นายสมยงค์

ฮวดมา

 

ผู้ไม่มาประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ

ชื่อ  -  นามสกุล

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

1

ร้อยโทประสงค์

เพ็ญประภากร

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสิงห์

ร้อยโทประสงค์

เพ็ญประภากร

 

2

นางอุดมลักษณ์

ชัยมาลิก

รองนายก ทต. บ้านสิงห์

นางอุดมลักษณ์

ชัยมาลิก

 

3

นายสิทธิกร

พัฒนผดุงวิทยา

รองนายก ทต. บ้านสิงห์

นายสิทธิกร

พัฒนผดุงวิทยา

 

4

นายสง่า

เพ็งแสวง

ที่ปรึกษานายก ทต.บ้านสิงห์

นายสง่า

เพ็งแสวง

 

5

นายธวัชชัย

วิรัตน์จินดา

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายธวัชชัย

วิรัตน์จินดา

 

6

นายเกรียงศักดิ์

นุตตะโร

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นายเกรียงศักดิ์

นุตตะโร

 

7

นางสาวพัชรี

สงกรานต์

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสาวพัชรี

สงกรานต์

 

8

นายชาตรี

ตาปะสี

รก.หน.กองสาธารณสุขฯ

นายชาตรี

ตาปะสี

 

9

นางสทาการ      

มณีมาตร

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสทาการ     

มณีมาตร

 

10

นางสาววิไลพร

นวลวิลัย

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาววิไลพร

นวลวิลัย

 

11

นายปัณณทัต

นพพลั้ง

นักการภารโรง

นายปัณณทัต

นพพลั้ง

 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น.

นายนรเศรษฐ

เลขานุการสภา ทต.

 

 

 

-

 

-

บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสิงห์มาประชุมพร้อมกันจำนวน  12 ท่าน  ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว

เชิญท่านประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านสิงห์  จุดธูป  เทียน  เพื่อบูชาพระรัตนตรัย  และเปิดการประชุมสภา ฯ  สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจำปี  2554  ตามระเบียบวาระการประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

นายเพทาย

ประธานสภา ทต.

-

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสิงห์   สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  2  ประจำปี  2553  เมื่อวันจันทร์ที่  29 พฤศจิกายน  2553 

นายเพทาย

ประธานสภา  ทต.

-

ขอให้สมาชิกสภา ฯ  ทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมสภา ฯ  ว่าถูกต้องหรือมีข้อแก้ไขหรือไม่ โดยให้แจ้งต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ เชิญ คุณ สุชาติ  เต็มปรีชา  ครับ

นายสุชาติ

สมาชิกสภาฯ เขต 2

-

ขอเพิ่มหน้าแรก รายชื่อนายสุชาติ เต็มปรีชาไม่มีในบันทึกผู้มาประชุมในรายงานการประชุม

สภาเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2553

นายเพทาย

ประธานสภา ทต.

-

-

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด ขอแก้ไขข้อผิดพลาดอีกหรือไม่

ถ้าไม่มี  ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านลงมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมฯ เป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 3

ญัตติเพื่อพิจารณา

 

3.1

ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2554 จำนวน  12  โครงการ

นายเพทาย

ประธานสภา ทต.

-

ก่อนจะถึงวาระต่อไปขอให้กองคลังรายงานเงินสะสมของเทศบาลตำบลบ้านสิงห์

นายนรเศรษฐ

ปลัดเทศบาล

-

รายงานเงินสะสม ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 เงินสะสม ณ วันที่ 31 มกราคม 2554 จำนวน

27,944,960.38 บาท หัก ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม(เมื่อวันที่29 พ.ย.2553) 8,416,900.-บาท เงินสะสม ณ  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 จำนวนเงิน 19,528,060.38 บาท เงินสะสม ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 ประกอบด้วย

1. เงินฝาก-เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล กสท.   จำนวน 3,486,226.66 บาท

2. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้  จำนวน 16,041,833.72 บาท

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554  จำนวน 18,337,261.68 บาท

นายเพทาย

ประธานสภา ทต.

-

เชิญนายกเทศมนตรี  ชี้แจงญัตติต่อสภา ฯ

ร้อยโทประสงค์

นายกเทศมนตรี

-

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านสิงห์  มีความประสงค์เสนอญัตติขอใช้เงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2554 จำนวน  12  โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,485,600.-บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)  ดังนี้

1.       โครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ำ บริเวณหน้าบ้านนางสำเนียง หมู่ที่ 1

2.       โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.บริเวณบ้านนางเสงี่ยม งามเอกเอี่ยม หมู่ที่ 1

3.       โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.บริเวณบ้านนางปราณี หมู่ที่ 2

4.       โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 2

5.       โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ จากสระวัดร้างถึงแท่นสูบน้ำ หมู่ที่ 2

6.       โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยบ้านนายเลื่อน หมู่ที่ 3

7.       โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.บริเวณเพชรเกษมสายเก่า หมู่ที่ 5

ร้อยโทประสงค์

นายกเทศมนตรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.       โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้านอาจารย์อคณิต  โพธิ์ทอง หมู่ที่ 6

9.       โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.หน้าบ้านนางมาลี  แซ่โค้ว หมู่ที่ 8

10.    โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.หน้าบ้านนายวินัย อ่วมสะอาด หมู่ที่ 10

11.    โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยบ้านนายจำลอง เภาพูล หมู่ที่ 10

12.    โครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิด บริเวณหน้าบ้านผู้ใหญ่อำไพ หมู่ที่ 12

 

โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้  :   ขออนุมัติต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านสิงห์  เพื่อขออนุมัติใช้เงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2554 จำนวน 12 โครงการ ดังนี้

 

หลักการ

1. โครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิด บริเวณบ้านนางสำเนียง หมู่ที่ 1   โดยการก่อสร้างประตู  ปิด-เปิด แบบบานเลื่อนขึ้นลง ขนาด 1.00 เมตร (แบบกรมชลประทาน) จำนวน 1 ชุด ราคาก่อสร้าง 85,900.- บาท (แปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

เหตุผล

     เนื่องจากได้รับแจ้งจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ได้รับความเดือดร้อนน้ำท่วมขังโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา ไม่สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ ประกอบช่วงฤดูแล้งต้องปิดกั้นน้ำไว้ใช้ในพื้นที่

     เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ จึงมีความจำเป็นต้องก่อสร้างประตูระบายน้ำ ให้สามารถระบายน้ำและเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง

หลักการ

2. โครงการวางท่อระบายน้ำ  ค.ส.ล.  บ้านนางเสงี่ยม  งามเอกเอี่ยม  หมู่ที่  2  โดยการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด 1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน ราคาค่าก่อสร้าง 25,000.- บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

เหตุผล

     เนื่องจากได้รับแจ้งจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว  ได้รับความเดือดร้อนน้ำท่วมขังโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา    ไม่สามารถระบายน้ำผ่านถนนบริเวณบ้านนางเสงี่ยม  งามเอกเอี่ยม ลงคลองยืมชลประทานอีกฝั่งได้

     เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ จึงมีความจำเป็นต้องวางท่อระบายน้ำ ให้สามารถระบายน้ำผ่านคลองยืมได้ ลดปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่

หลักการ

3. โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณบ้านนางปราณี หมู่ที่ 2 โดยการวางท่อระบายน้ำ  ค.ส.ล. ขนาด 1.00 เมตร จำนวน 5 ท่อน ราคาค่าก่อสร้าง 15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

เหตุผล

     เนื่องจากได้รับแจ้งจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ได้รับความเดือดร้อนน้ำท่วมขังโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา ไม่สามารถระบายน้ำผ่านถนนบริเวณบ้านนางปราณี ลงคลองยืมชลประทานอีกฝั่งได้

     เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ จึงมีความจำเป็นต้องวางท่อระบายน้ำ ให้สามารถระบายน้ำในคลองยืมได้สะดวก ลดปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่

 

 

หลักการ

4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู พร้อมฝาตะแกรง หมู่ที่ 2 โดยการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู กว้างภายใน 0.30 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 100 เมตร ราคาค่าก่อสร้าง 337,600.- บาท (สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)

เหตุผล

     เนื่องจากได้รับแจ้งจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาเกิดน้ำท่วมขังถนน อาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้เส้นทางสัญจร

    เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ จึงมีความจำเป็นต้องก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู  ให้สามารถระบายน้ำได้ และลดปัญหาน้ำท่วมขังถนนทำให้ใช้เส้นทางอย่างปลอดภัย         

หลักการ

5. โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ จากสระวัดร้างถึงแท่นสูบน้ำ หมู่ที่ 2 โดยการขุดลอกคลองระบายน้ำจากสระวัดร้างถึงแท่นสูบน้ำ ความกว้างเฉลี่ย 2.50-3.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 422 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำค.ส.ล.ขนาด 1.00 เมตร จำนวน 3 จุดๆ ละ 5 ท่อน ราคาค่าก่อสร้าง 71,600.- บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)

เหตุผล

     เนื่องจากได้รับแจ้งจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาเกิดน้ำท่วมพื้นที่พักอาศัยและพื้นที่ทำกินรวมถึงโรคภัยที่มากับน้ำท่วม อาจเป็นอันตรายแก่ประชาชนในพื้นที่

     เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ จึงมีความจำเป็นต้องขุดลอกคลองระบายน้ำให้สามารถระบายน้ำได้ และลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่

หลักการ

6. โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยบ้านนายเลื่อน หมู่ที่ 3 โดยการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 27 ท่อน พร้อมบ่อพัก ฝา ค.ส.ล. จำนวน  3 บ่อ ราคาค่าก่อสร้าง 83,700.-บาท(แปดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

เหตุผล

      เนื่องจากได้รับแจ้งจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ได้รับความเดือดร้อนน้ำท่วมขังโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา ไม่สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ในหมู่บ้าน

     เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ จึงมีความจำเป็นต้องวางท่อระบายน้ำเชื่อมต่อท่อเมนเดิมให้สามารถระบายน้ำลงคลองธรรมชาติได้ ลดปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่

หลักการ

7. โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณเพชรเกษมสายเก่า หมู่ที่ 5 โดยการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 1.00 เมตร จำนวน 10 ท่อน ราคาค่าก่อสร้าง 30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

เหตุผล

         เนื่องจากได้รับแจ้งจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ได้รับความเดือดร้อนน้ำท่วมขังโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา ไม่สามารถระบายน้ำผ่านถนนทางเข้าหมู่บ้าน ลงคลองอีกฝั่งได้

        เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ จึงมีความจำเป็นต้องวางท่อระบายน้ำ ให้สามารถระบายน้ำลงคลองได้ ลดปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่

หลักการ

8. โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยบ้านอาจารย์อคณิต โพธิ์ทอง หมู่ที่ 6 โดยการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 50 ท่อน พร้อมบ่อพักฝา ค.ส.ล. จำนวน 6 บ่อ ราคาค่าก่อสร้าง 190,000.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

เหตุผล

          เนื่องจากได้รับแจ้งจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ได้รับความเดือดร้อนน้ำท่วมขังโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา ไม่สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ลงคลองธรรมชาติได้

         เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ จึงมีความจำเป็นต้องวางท่อระบายน้ำ ให้สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ลงคลองธรรมชาติได้ ลดปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่

หลักการ

9.โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.หน้าบ้านนางมาลี แซ่โค้ว หมู่ที่ 8 โดยการวางท่อระบายน้ำ

ค.ส.ล. ขนาด 1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน ราคาค่าก่อสร้าง 25,000.- บาท (สองหมื่นห้าพันบาท

ถ้วน)

เหตุผล

          เนื่องจากได้รับแจ้งจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ได้รับความเดือดร้อนน้ำท่วมขังโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา ไม่สามารถระบายน้ำไหลผ่านถนนทางเข้าหมู่บ้าน ลงคลองยืมชลประทานได้

          เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ จึงมีความจำเป็นต้องวางท่อระบายน้ำ ให้สามารถระบายน้ำผ่านคลองยืมได้ ลดปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่

หลักการ

10. โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หน้าบ้านนายวินัย อ่วมสะอาด หมู่ที่ 10 โดยการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 1.00 เมตร จำนวน 30 ท่อน พร้อมบ่อพักฝา ค.ส.ล. จำนวน 4 บ่อ ราคาค่าก่อสร้าง 162,000.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

เหตุผล

          เนื่องจากได้รับแจ้งจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ได้รับความเดือดร้อนน้ำท่วมขังโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา ไม่สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่หมู่บ้าน ลงคลองธรรมชาติได้

          เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ จึงมีความจำเป็นต้องวางท่อระบายน้ำ ให้สามารถระบายน้ำลงคลองธรรมชาติได้  ลดปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่

หลักการ

11. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยบ้านนายจำลอง เภาพูล หมู่ที่ 10 โดยลงลูกรังรองพื้นทาง กว้าง 3.00-4.00 เมตร พร้อมลงหินคลุกบดอัด หนา 0.20 เมตร ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาวประมาณ 185 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 555 ตารางเมตร ราคาค่าก่อสร้าง 305,000.-บาท (สามแสนห้าพันบาทถ้วน)

เหตุผล

          เนื่องจากได้รับแจ้งจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรไปมา จากสภาพถนนที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาเกิดน้ำล้นท่วมถนนเข้าพื้นที่เกษตรได้รับความเสียหาย ต่อพืชผลทางการเกษตรและที่พักอาศัย ทำให้เกษตรกรได้รับผลกระทบต่อรายได้และความเป็นอยู่

 

          เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ จึงมีความจำเป็นต้องก่อสร้างถนนหินคลุก ให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการใช้เส้นทางและป้องกันน้ำที่ไหลท่วมพื้นที่เกษตร

หลักการ

12. โครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิดระบายน้ำ บริเวณบ้านผู้ใหญ่อำไพ หมู่ที่ 12 โดยการก่อสร้าง

ประตูปิด-เปิด แบบบานเลื่อนขึ้นลง ขนาด 1.00 เมตร แบบกรมชลประทาน จำนวน 2 ชุด (ท่อ

คู่)ราคาค่าก่อสร้าง 154,800.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)

เหตุผล

           เนื่องจากได้รับแจ้งจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว  ได้รับความเดือดร้อนน้ำท่วมขังโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา  ไม่สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่  ประกอบกับช่วงฤดูแล้งต้องปิดกั้นน้ำไว้ใช้ในพื้นที่

          เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว

เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ จึงมีความจำเป็นต้องก่อสร้างประตูระบายน้ำ ให้สามารถระบายน้ำและ

เก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง

          ดังนั้น เทศบาลฯ มิได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อการนี้ไว้ และไม่มีงบประมาณ

เพียงพอสำหรับที่จะโอนมาตั้งจ่าย จึงมีความจำเป็นต้องขอใช้เงินสะสมของเทศบาลเพื่อ

ดำเนินการตามโครงการดังกล่าว

          ส่วนรายละเอียดต่าง ๆ จะให้ปลัดเทศบาล  ชี้แจง

นายนรเศรษฐ

ปลัดเทศบาล

-

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ

ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 ข้อ 89 การจ่ายขาดเงินสะสมต้องได้รับการ

อนุมัติจากสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการบริการชุมชนและสังคมหรือการเพิ่มพูนรายได้ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจกรรมที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนทั้งนี้

ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนา การนำเสนอข้อมูล ก็ได้รับข้อมูลจากสมาชิกสภาฯ ทั้ง  2  เขต

ซึ่งเทศบาลฯ  ให้กองช่างสำรวจโครงการทั้งหมด  12  โครงการ  จำนวนเงินทั้งสิ้น 1,485,600.-

บาท ส่วนรายละเอียดต่าง ๆ ที่สมาชิกได้เสนอหรือหากมีข้อผิดพลาดก็จะนำเข้าสู่การ

ประชุมสภาฯ สมัยต่าง ๆ ซึ่งจะกำหนดสมัยประชุมสภาฯ รายละเอียดตามระเบียบวาระการ

ประชุมสภาฯ วาระสุดท้าย

ประธานสภาฯ

นายเพทาย

-

 

จากญัตติที่เสนอมา มีโครงการที่จะขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 12 โครงการ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามเกี่ยวกับญัตติที่เสนอมา เชิญ คุณยอด กำแพงแก้ว ครับ

นายยอด

สมาชิกสภาฯ เขต 1

-

 

ขอแก้ไขโครงการที่ 1 ขอเปลี่ยนชื่อโครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ำบริเวณหน้าบ้าน

นางสำเนียงเปลี่ยนเป็นนายสมเกียรติ แซ่เฮง  หมู่ที่ 1   

นายนรเศรษฐ

ปลัดเทศบาล

-

สถานที่  ปริมาณงาน  ระยะทางเท่าเดิม เปลี่ยนแปลงเฉพาะชื่อเท่านั้น

ประธานสภาฯ

นายเพทาย

-

 

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อผิดพลาดอื่นอีกหรือไม่ เชิญ คุณอำนวย จอมอุ่น

ครับ

นายอำนวย จอมอุ่น

สมาชิกสภาฯ เขต 1

-

 

โครงการที่ 2 บ้านนางเสงี่ยม งามเอกเอี่ยม  หมู่ที่ 1 ผมขอแก้ไขเป็น นายโรจน์  ลังกา หมู่ที่ 2

เนื่องจากชื่อและสถานที่เป็นที่ใกล้เคียงกันซึ่งคาบเกี่ยวกันอยู่ บางทีเจ้าหน้าที่อาจเกิดความ

เข้าใจคลาดเคลื่อนว่าเป็นหมู่ที่ 1 หรือหมู่ที่ 2

นายเพทาย

ประธานสภา ทต.

-

 

-

โครงการในเขต 1 ส่วนมากจะเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากมีการวางท่อระบายน้ำ   ท่านสมาชิกสภา ฯ ท่านใดมีข้อซักถามโครงการอื่น ๆ อีกหรือไม่

ถ้าท่านสมาชิกสภา ฯ ไม่มีข้อซักถาม  ผมขอมติขออนุมัติใช้เงินสะสมประจำปีงบประมาณ

2554 จำนวน 12 โครงการ รวมเป็นเงิน 1,485,600.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นห้าพันหก

ร้อยบาทถ้วน)

มติที่ประชุม

 

มติเป็นเอกฉันท์  เห็นชอบอนุมัติใช้เงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2554  จำนวน  12  โครงการ

รวมเป็นเงิน  1,485,600.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

 

3.2

ญัตติการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นายเพทายประธานสภา ทต.

-

เชิญปลัดเทศบาล ฯ  ชี้แจงญัตติต่อสภา ฯ

นายนรเศรษฐ

ปลัดเทศบาล

-

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านสิงห์  มีความประสงค์เสนอญัตติการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตเทศบาลตำบลบ้านสิงห์  ดังนี้

หลักการ

          ขอเสนอญัตติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของเทศบาลตำบลบ้านสิงห์เพิ่มเติม จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ บ้านบางกะโด บ้านหนองอ้อ และบ้านกำแพงใต้

เหตุผล  

           เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อันถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 289 ประกอบมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสิทธิ จะจัดการศึกษาตามความเหมาะสม ความพร้อมและความต้องการของประชาชนภายในท้องถิ่น ทั้งนี้ มาตรา 50(6) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ประกอบมาตรา 16(9) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ยังให้เทศบาลตำบล มีอำนาจหน้าที่ในการให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรมและการจัดการศึกษาอีกด้วย แม้ว่าเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ จะมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่จำนวนหนึ่งแห่งแล้วแต่จากการสำรวจความต้องการของประชาชนภายในเขตเทศบาลฯ พบว่าประชาชนร้อยละ 96.17 ของชุมชนบ้านบางกะโด บ้านหนองอ้อ บ้านกำแพงใต้ บ้านกำแพงเหนือ  บ้านโรงหีบ  บ้านน้ำหัก  บ้านดอนโพและบ้านทุ่ง ที่มีบุตรหลานอยู่ในวัยระหว่าง 3-5 ปี มีความต้องการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลฯ เพิ่มเติม

   ดังนั้นจากเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น ทำให้เทศบาลฯ จำเป็นต้องดำเนินการ

จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มเติม จำนวน 3 แห่ง ณ บ้านบางกะโด บ้านหนองอ้อ และบ้านกำแพงใต้ เพื่อเป็นการกระจายการให้บริการแก่ประชาชนให้มีความทั่วถึง และเป็นการขยายโอกาสในการพัฒนาให้เด็กได้เจริญเติบโตอย่างสมวัย ภายใต้ความเท่าเทียม ความเป็นธรรมและเสมอภาคของประชาชนภายในท้องถิ่น อนึ่ง ในการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว ทำให้เทศบาลฯ มีภาระในด้านงบประมาณรายจ่ายเพิ่มมากขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล ก่อนดำเนินการประกาศจัดตั้ง เพื่อรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบต่อไป จึงจำเป็นต้องเสนอญัตตินี้

นายเพทาย

ประธานสภา ทต.

-

 

เดิมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีแห่งเดียว ขอเพิ่มอีกจำนวน 3 แห่ง มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามอีกหรือไม่  เชิญอาจารย์ไพศาล ตปสีโล ครับ

นายไพศาล

สมาชิกสภาฯ เขต 2

-

การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นการสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือว่าดูแลวัสดุอุปกรณ์ ดูแลเรื่องเด็กทั่ว ๆ ไปหรือว่าจะดำเนินการอย่างไร  ครับ

 

นายเพทาย

ประธานสภา ทต.

-

 

ขอเชิญปลัดเทศบาล ชี้แจง ครับ

 

นายนรเศรษฐ

ปลัดเทศบาล

 

-

 

การดำเนินการจัดสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นการใช้งบประมาณอีกงบประมาณหนึ่ง ปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ หัวหน้าศูนย์หรือการบริหารจัดการด้านอื่น ๆ ยังไม่มีความชัดเจนหากเทศบาลจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็จะมีการบริหารในส่วนของคณะกรรมการเข้ามาเกี่ยวข้องหากได้รับการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็จะขอความเห็นชอบในการจัดตั้งกรรมการประจำศูนย์เด็กเล็กแห่งละหนึ่งคนเพื่อเข้าไปบริหารจัดการ เข้าไปดูแลด้านต่าง ๆ เช่นโรงเรียนบางกะโด ผู้อำนวยการโรงเรียนให้ความอนุเคราะห์สถานที่แต่ทางเทศบาลจะเข้าไปดำเนินการบริหารจัดการก็ค่อนข้างลำบากซึ่งไม่ใช่ของเราโดยตรง  หากได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์พัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านสิงห์การบริหารจัดการสามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่และต่อเนื่อง อีกอย่างยังมีการประสานกับสาธารณสุขจังหวัดเพื่อตรวจด้านสุขลักษณะของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่นที่แปรงฟันของเด็ก  ห้องน้ำของเด็กและอื่น ๆ เพื่อเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นายเพทาย

ประธานสภา ทต.

-

 

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ เชิญ คุณ สหรัช  ชะนิ่ม ครับ

 

นายสหรัช

สมาชิกสภาฯ เขต 1

-

 

อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เพิ่มขึ้น เมื่อดำเนินการแล้วจะมีความเท่าเทียมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสิงห์แห่งเดิมหรือไม่หรือว่ามาตรฐานในการทำงานแตกต่างกัน

นายนรเศรษฐ

ปลัดเทศบาล

-

 

เมื่อมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการดำเนินการมีความเท่าเทียมกัน เนื่องจากการดำเนินงานต่าง ๆ ทั้งด้านการจัดสรรงบประมาณ การบริหารจัดการ เป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดำเนินการในพื้นที่ของโรงเรียนเหมือนเดิมแต่การทำงานร่วมกันในรูปของคณะทำงาน ซึ่งรายละเอียดขอนำเรียนผู้อำนวยการกองการศึกษาได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ

นายเกรียงศักดิ์

ผอ.กองการศึกษา

-

 

เกี่ยวกับญัตติการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ ได้สำรวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่พบว่าประชาชนร้อยละ 96.17 มีความต้องการให้เทศบาลฯ จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มเติม ซึ่งปัจจุบันมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพียงหนึ่งแห่งภายในบริเวณโรงเรียนอนุบาลโพธาราม  ส่วนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ที่โรงเรียนวัดบางกะโด  โรงเรียนวัดหนองอ้อ  โรงเรียนชุมชนวัดกำแพงใต้ เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลฯ เหมือนกันแต่เป็นลักษณะฝากการดูแล ทำให้การบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดำเนินการได้ไม่เต็มที่ เช่น ห้องเรียน ถ้าไม่มีการจัดทำข้อตกลงกับสถานศึกษาอนุญาตให้ห้องเรียนนี้จัดตั้งเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล  ฝ่ายบริหารไม่สามารถไปดำเนินการปรับปรุงได้  ไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟ  พัดลม ผนังห้อง  ซึ่งเป็นสิ่งที่คณะผู้บริหารเห็นว่าเป็นการดูแลไม่เหมือนกับที่โรงเรียนอนุบาล  โพธาราม ปัจจุบันในการประเมินศักยภาพของศูนย์เด็กเล็กเมื่อประเมินสามารถดำเนินการประเมินได้สถานที่แห่งเดียวคือบริเวณโรงเรียนอนุบาลโพธารามเท่านั้น เพราะปัจจุบันในระบบของเทศบาลฯ มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพียงแห่งเดียว แต่ในอนาคตหากเทศบาลได้รับความเห็นชอบให้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มเติมทั้ง 3 แห่ง คณะผู้บริหารสามารถนำงบประมาณไปบริหารจัดการการเรียน การสอน ให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนในอนาคตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ละแห่งจะมีหัวหน้าศูนย์ฯ เพิ่มเติมซึ่งจะเป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ในการดูแลเด็กให้เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการตลอดจนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและเป็นการลดภาระของผู้ปกครองถ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ของเขามีมาตรฐาน

เท่าเทียมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ตำบลบ้านสิงห์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ใกล้เคียง อนาคตของคนในพื้นที่จะนำบุตรหลานไปเรียนในเมืองอำเภอโพธารามก็จะลดลง ผู้ปกครองก็จะมีเวลาปฏิบัติภารกิจ ทำงาน ดูแลบุตรหลาน และครอบครัวได้ดียิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องเสนอญัตตินี้เพื่ออนาคตของประชาชนในตำบลบ้านสิงห์

นายเพทาย

ประธานสภา ทต.

 

-

-

 

ท่านสมาชิกสภา ฯ  มีข้อซักถามอีกหรือไม่ เชิญครับ

ถ้าท่านสมาชิกสภา ฯ ไม่มีข้อซักถาม  ผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบ้านสิงห์เพิ่มเติม จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ บ้านบางกะโด  บ้าน

หนองอ้อ และบ้านกำแพงใต้

มติที่ประชุม

มติเป็นเอกฉันท์  ให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบ้านสิงห์เพิ่มเติม

จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ บ้านบางกะโด  บ้านหนองอ้อ และบ้านกำแพงใต้

 

3.3

ญัตติผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

นายเพทายประธานสภา ทต.

-

จากที่ประชุมสภาฯ ให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่งแล้ว ต่อไปเป็นการขอพิจารณาเสนอชื่อตัวแทนองค์กรส่วนท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ แห่งละ 1 คน ขอเชิญปลัดเทศบาล ชี้แจงญัตติต่อสภา ฯ

นายนรเศรษฐ

ปลัดเทศบาล

-

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านสิงห์  มีความประสงค์เสนอญัตติขอผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้

หลักการ

            ขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาล พิจารณาเสนอรายชื่อ สมาชิกสภาเทศบาล เพื่อร่วมเป็นกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ จำนวน 1 คน

เหตุผล

            ตามที่เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อันถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 289 ประกอบมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสิทธิที่จะจัดการศึกษาตามความเหมาะสม ความพร้อมและความต้องการของประชาชนภายในท้องถิ่น ทั้งนี้ มาตรา 50(6) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ประกอบมาตรา 16(9) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ยังให้เทศบาลตำบล มีอำนาจหน้าที่ในการให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรมและการจัดการศึกษาอีกด้วย โดยได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 แห่ง ณ บริเวณโรงเรียนอนุบาลโพธาราม

     ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลฯ สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ตลอดจนมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา จึงขอให้สภาเทศบาลพิจารณารายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 1 คน เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลฯ จึงจำเป็นต้องเสนอญัตตินี้

นายเพทาย

ประธานสภา ทต.

 

-

 

 

-

 

 

พิจารณาญัตติให้ความเห็นชอบในการเสนอรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบ้านสิงห์  จำนวน  1  คน  ท่านสมาชิกสภา ฯ  ท่านใด มีข้อซักถาม  เชิญครับ

ถ้าท่านสมาชิกสภา ฯ ไม่มีข้อซักถาม ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบ้านสิงห์โดยเริ่มจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านบางกะโด ขอเชิญ คุณสหรัช  ชะนิ่ม ครับ

นายสหรัช

สมาชิกสภาฯ เขต 1

 

-

 

ขอเสนอ นายยอด  กำแพงแก้ว เป็น คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางกะโด

นายเพทาย

ประธานสภา ทต.

-

ขอผู้รับรอง ครับ

 

ที่ประชุม

-

นายสหรัช  ชะนิ่ม  และนายอำนวย  จอมอุ่นเป็นผู้รับรอง

นายเพทาย

ประธานสภา ทต.

-

-

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอรายชื่อบุคคลอื่นนอกจากนี้หรือไม่

ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมสภาฯ ให้นายยอด  กำแพงแก้ว เป็น คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ประจำศูนย์บ้านบางกะโด

มติที่ประชุม

 

-

เห็นชอบให้นายยอด กำแพงแก้ว   เป็น คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ประจำศูนย์บ้านบางกะโด

นายเพทาย

ประธานสภา ทต.

-

 

ผมขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ประจำศูนย์ บ้านหนองอ้อ ขอเชิญ คุณยอด กำแพงแก้ว ครับ

นายยอด

สมาชิกสภา ทต.

-

 

ขอเสนอ นายเพทาย  เฟื่องศิลา เป็น คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ประจำศูนย์ฯ บ้านหนองอ้อ

นายเพทาย

ประธานสภา ทต.

-

 

ขอผู้รับรองด้วยครับ

 

ที่ประชุม

-

 

นายสหรัช  ชะนิ่มและนายอำนวย จอมอุ่น เป็นผู้รับรอง

นายเพทาย

ประธานสภา ทต.

 

-

-

 

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอรายชื่อบุคคลอื่นนอกจากนี้หรือไม่

ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมสภาฯ ให้นายเพทาย เฟื่องศิลา เป็น คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ประจำศูนย์ฯ บ้านหนองอ้อ

มติที่ประชุม

 

-

 

เห็นชอบให้นายเพทาย  เฟื่องศิลา   เป็น คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ประจำศูนย์ฯ บ้านหนองอ้อ

นายเพทาย

ประธานสภา ทต.

-

ผมขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ประจำศูนย์บ้านกำแพงใต้ ขอเชิญ คุณสมบัติ  ปุยงาม ครับ

นายสมบัติ

สมาชิกสภาฯ เขต 2

-

 

ขอเสนอ นายไพศาล  ตปสีโล เป็น  คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบล  บ้านสิงห์ประจำศูนย์ฯ บ้านกำแพงใต้

นายเพทาย

ประธานสภา ทต.

-

 

ขอผู้รับรองด้วยครับ

 

ที่ประชุม

-

นายสันต์ มุกดา ,นายสมยงค์ ฮวดมา,นายสหรัช  ชะนิ่มและนายอำนวย จอมอุ่น เป็นผู้รับรอง

นายเพทาย

ประธานสภา ทต.

 

-

-

 

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอรายชื่อบุคคลอื่นนอกจากนี้หรือไม่

ถ้าไม่มี  ขอมติที่ประชุมสภาฯ ให้นายไพศาล  ตปสีโล เป็น คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ประจำศูนย์บ้านกำแพงใต้

มติที่ประชุม

 

-

 

เห็นชอบให้นายไพศาล  ตปสีโล   เป็น คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ประจำศูนย์บ้านกำแพงใต้

นายเพทาย

ประธานสภา ทต.

 

-

ผมขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านสิงห์(เดิม)  ขอเชิญ คุณอำนวย       เย็นหลวง  ครับ

นายอำนวย เย็นหลวง

สมาชิกสภาฯ เขต 1

-

 

ขอเสนอ นายสหรัช ชะนิ่ม เป็น  คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านสิงห์(เดิม)

 

นายเพทาย

ประธานสภา ทต.

-

 

ขอผู้รับรองด้วยครับ

 

ที่ประชุม

-

 

 

นายสันต์ มุกดา ,นายยอด กำแพงแก้วและนายอำนวย จอมอุ่น เป็นผู้รับรอง

 

นายเพทาย

ประธานสภา ทต.

 

-

-

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอรายชื่อบุคคลอื่นนอกจากนี้หรือไม่

ถ้าไม่มี  ขอมติที่ประชุมสภาฯ ให้นายสหรัช ชะนิ่ม เป็น คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านสิงห์(เดิม)

มติที่ประชุมสภาฯ

 

-

เห็นชอบให้นายสหรัช ชะนิ่ม  เป็น คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านสิงห์(เดิม)

 

นายเพทาย

ประธานสภา ทต.

-

ขอเชิญปลัดเทศบาล  ครับ

 

นายนรเศรษฐ

ปลัดเทศบาล

-

จากมติในวันนี้ที่เลือกคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านสิงห์ จำนวน 4 แห่ง จะมีคำสั่งแต่งตั้งอีกครั้งเพื่อให้องค์ประกอบครบสมบูรณ์  ซึ่งจะมีตัวแทนแต่ละฝ่าย เช่น   ตัวแทนของผู้ปกครอง, ตัวแทนของเทศบาลฯ,ตัวแทนของโรงเรียน เมื่อดำเนินการเรียบร้อยก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

 

3.4

ญัตติการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

นายเพทายประธานสภา ทต.

-

เชิญปลัดเทศบาล ฯ  ชี้แจงญัตติต่อสภา ฯ

นายนรเศรษฐ

ปลัดเทศบาล

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านสิงห์  มีความประสงค์เสนอญัตติขอความเห็นชอบในการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังนี้

หลักการ

     ขอเสนอญัตติการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 350,000.- บาท(สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

เหตุผล  

      ตามที่เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไปแล้วนั้น  ได้รับแจ้งจากศูนย์อนามัยที่ 4 จังหวัดราชบุรี ว่าผลประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลอยู่ระดับดีมาก โดยมีข้อเสนอแนะว่า ควรปรับปรุงในด้านของอาคารสถานที่ในบางแห่ง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและเกิดการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น แต่จากการตรวจสอบเทศบัญญัติฯ แล้วพบว่า ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ จึงจำเป็นต้องโอนลดงบประมาณในส่วนที่ยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายภายในกองการศึกษา ด้านการบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภท รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ใน  ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 350,000.-บาท(สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นตามนัยข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  จึงจำเป็นต้องเสนอญัตตินี้

ส่วนรายละเอียดต่าง ๆ ขอเชิญผู้อำนวยการกองการศึกษา ชี้แจง

นายเกรียงศักดิ์

ผอ.กองการศึกษา

 

-

ในการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนื่องจากปัจจุบันในฤดูฝนจะมีน้ำจากภายนอกซึมเข้าไปในบ่อเครื่องเล่นภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งขณะนี้เทศบาลฯได้ให้กองช่างประมาณราคาการปรับปรุงซ่อมแซมโดยการถมบ่อเครื่องเล่นซีกหนึ่งและปรับระดับพื้นเครื่องเล่นให้สูงขึ้นกว่าระดับถนนเพื่อป้องกันปัญหาน้ำซึมและปรับปรุงบริเวณที่แปรงฟันเด็กเนื่องจากบริเวณที่แปรงฟันเด็กเดิมมีความสูงค่อนข้างมากและเทศบาลฯ ได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่  หากเทศบาลฯปรับปรุงข้อแนะนำเหล่านี้จะทำให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเราพัฒนาดียิ่งขึ้นเนื่องจากปัจจุบันเวลาเด็กแปรงฟันมันสูงเกินไปจึงให้ปรับลดบริเวณของอ่างล้างหน้าให้ลดลงตลอดจนภายในบริเวณห้องน้ำ ปัจจุบันห้องน้ำของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นห้องน้ำที่เหมือนกันหมดคือเป็นแบบนั่งยองทั้งหมดและเป็นแบบซักโครกทำให้ไม่มีการแยกชายหญิงคณะผู้บริหารฯจึงกำหนดให้มีการจัดทำให้ทราบว่าด้านใดเป็นห้องน้ำหญิงด้านใดเป็นห้องน้ำชายและมีการปรับปรุงบริเวณภายในห้องน้ำที่เป็นการจัดเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดซึ่งทุกวันนี้ยังไม่เป็นระบบหลังจากนั้นก็จะปรับปรุงบริเวณภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วยเกี่ยวกับบอร์ดประชาสัมพันธ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างเหล็กดัดลูกกรงก็จะมีการปรับปรุงทาสีให้อยู่ในสภาพที่สวยงามให้เหมาะสมกับบุตรหลานของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านสิงห์  มารับการศึกษาและคุณภาพชีวิตโดยรวมนั้นดีขึ้น

นายเพทาย

ประธานสภา ทต.

 

-

-

 

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมขอความเห็นชอบในการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวนเงิน 350,000.-บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

มติที่ประชุม

มติเป็นเอกฉันท์ ให้ความเห็นชอบในการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวนเงิน 350,000.-บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

 

3.5

ญัตติการรับมอบพัสดุจากกองทุนพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรีในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด และบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด

นายเพทาย

ประธานสภา ทต.

-

เชิญปลัดเทศบาล ฯ  ชี้แจงญัตติต่อสภา ฯ

นายนรเศรษฐ

ปลัดเทศบาล

-

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ มีความประสงค์เสนอญัตติการรับมอบพัสดุจากกองทุนพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัดและบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้

หลักการ

         ขอเสนอญัตติการรับมอบพัสดุจาก กองทุนพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด และบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด  จำนวน 52 รายการ ให้สภาเทศบาลทราบ ดังนี้

1.       รถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน แบบมีช่องว่างหลังคนขับ (CAB) หมายเลขทะเบียน บร 2708 ราชบุรี ราคา 579,000 บาท ใช้ประจำที่กองการศึกษา

2.       รถจักรยานยนต์ พร้อมพ่วงข้าง ยี่ห้อ HONDA รุ่น WAVE 125 I หมายเลขทะเบียน ราชบุรี สีน้ำเงินดำ ราคา 60,000.-บาท ใช้ประจำที่กองสาธารณสุขฯ

3.       ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บานเปิด  ราคา 5,000.-บาทใช้ประจำกองการศึกษา

4.       ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก ราคา 5,000.-บาท ใช้ประจำกองการศึกษา

5.       ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก ราคา 5,000.-บาท ใช้ประจำกองการศึกษา

6.       ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก ราคา 5,000.-บาท ใช้ประจำกองการศึกษา

7.       ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก ราคา 5,000.-บาท ใช้ประจำกองการศึกษา

8.       ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก ราคา 5,000.-บาท ใช้ประจำงานป้องกันฯ

9.       ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนทึบ ราคา 5,000.-บาท ใช้ประจำกองการศึกษา

10.    ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนทึบ ราคา 5,000.-บาท ใช้ประจำกองการศึกษา

11.    ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนทึบ ราคา 5,000.-บาท ใช้ประจำกองการศึกษา

12.    ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนทึบ ราคา 5,000.-บาท ใช้ประจำกองการศึกษา

13.    ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนทึบ ราคา 5,000.-บาท ใช้ประจำงานป้องกันฯ

14.    เครื่องฉีดโฟมแบบด้ามปืน ยี่ห้อ Protek แบบ 236 ราคา 35,000.- ใช้ที่งานป้องกันฯ

15.    เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ยี่ห้อ Icom รุ่น IC-F5023/H พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ราคา 33,000.-บาท ใช้ประจำงานป้องกันฯ

16.    กล้องถ่ายรูปยี่ห้อ Olympus รุ่น E-PL 1 ราคา 23,000.-บาท ใช้ประจำสำนักปลัด

17.    เครื่องตัดเหล็กไฟเบอร์ ขนาด 14 นิ้ว ยี่ห้อ MAKITA ราคา 10,000.-บาท ใช้ประจำกองช่าง

18.    สว่านไฟฟ้า แบบโรตารี่ ยี่ห้อ Bosch  รุ่น GBH 2-26 DB ราคา 8,500.-บาท ใช้ประจำกองช่าง

19.    เครื่องเชื่อมไฟฟ้า ยี่ห้อ WELPRO รุ่น WELARC  200 ราคา 16,500.-บาท ใช้ประจำกองช่าง

20.    เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน ยี่ห้อ HONDA รุ่น UMR 435 T ราคา 10,300.-บาท ใช้ประจำกองช่าง

21.    เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ยี่ห้อ HONDA รุ่น UMK 435 T ราคา 9,500.-บาท ใช้ประจำกองช่าง

22.    เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ยี่ห้อ HONDA รุ่น UMK 435 T ราคา 9,500.-บาท ใช้ประจำกองสาธารณสุขฯ

23.    เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ยี่ห้อ HONDA รุ่น UMK 435 T ราคา 9,500.-บาท ใช้ประจำกองสาธารณสุขฯ

24.    เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ยี่ห้อ HONDA รุ่น UMK 435 T ราคา 9,500.-บาท  ใช้

     ประจำกองสาธารณสุขฯ

25.    เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ยี่ห้อ HONDA รุ่น UMK 435 T ราคา 9,500.-บาท ใช้ประจำกองสาธารณสุข

26.    เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ยี่ห้อ HONDA รุ่น UMK 435 T ราคา 9,500.-บาท ใช้ประจำกองสาธารณสุขฯ

27.    เครื่องพ่นยาชนิดใช้แรงดันของเหลว แบบตั้งพื้น เครื่องยนต์ HONDA รุ่น GX160TI QTN  และเครื่องแบบ TM 31 ราคา 15,000.-บาทใช้ประจำกองสาธารณสุขฯ

28.    ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต ยี่ห้อ SUMSUNG รุ่น RT 30  ราคา 15,000 ใช้ประจำกองสาธารณสุขฯ

29.    เครื่องพ่นละอองฝอยละเอียด ยี่ห้อ IGEBA รุ่น 423 ULV ราคา 87,000.-บาท ใช้ประจำกองสาธารณสุขฯ

30.    เครื่องพ่นละอองฝอยละเอียด ยี่ห้อ IGEBA รุ่น 423 ULV ราคา 87,000.-บาท ใช้ประจำกองสาธารณสุขฯ

31.    เครื่องปรับอากาศ ขนาด 13,000 บีทียู แบบติดผนัง ยี่ห้อ MITSHUBISHI   รุ่นSRK13CJV-2  ราคา 27,500.- บาท ใช้ประจำกองสาธารณสุขฯ

32.    เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา  ระบบเลเซอร์  ยี่ห้อ  SUMSUNG  รุ่น       SF 565 PR ราคา 18,000.-บาท ใช้ประจำสำนักปลัด

33.    เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา  ระบบเลเซอร์  ยี่ห้อ  SUMSUNG  รุ่น       SF 565 PR ราคา 18,000.-บาท ใช้ประจำกองสาธารณสุขฯ

34.    เครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ Kyocera  รุ่น TASKalfa  420 i ราคา 190,000.-บาท ใช้ประจำกองคลัง

35.    เครื่องคอมพิวเตอร์ CPU E660 Duo Core 3.06 GHz FSB1066/L2-2 MB M/B G31-VS+VGA & Sound on board RAM DDR II 2048/800 HDD 800/7200 SATA Card reader ALL in one Sumsung DVD-RW SAMSUNG 22X SATA Moniter LG Flatron E 1940 ขนาด 18.5 นิ้ว  Speaker Case Power 450 W ราคา 22,000.-บาท ใช้ประจำสำนักปลัด

36.    เครื่องคอมพิวเตอร์ CPU E660 Duo Core 3.06 GHz FSB1066/L2-2 MB M/B G31-VS+VGA & Sound on board RAM DDR II 2048/800 HDD 800/7200 SATA Card reader ALL in one Sumsung DVD-RW SAMSUNG 22X SATA Monitor LG Flatron E 1940 ขนาด 18.5 นิ้ว  Speaker Case Power 450 W ราคา 22,000.-บาท ใช้ประจำสำนักปลัด

37.    เครื่องคอมพิวเตอร์ CPU E660 Duo Core 3.06 GHz FSB1066/L2-2 MB M/B G31-VS+VGA & Sound on board RAM DDR II 2048/800 HDD 800/7200 SATA Card reader ALL in one Sumsung DVD-RW SAMSUNG 22X SATA Monitor LG Flatron E 1940 ขนาด 18.5 นิ้ว  Speaker Case Power 450 W ราคา 22,000.-บาท ใช้ประจำกองคลัง

38.    เครื่องคอมพิวเตอร์ CPU E660 Duo Core 3.06 GHz FSB1066/L2-2 MB M/B G31-VS+VGA & Sound on board RAM DDR II 2048/800 HDD 800/7200 SATA Card reader ALL in one Sumsung DVD-RW SAMSUNG 22X SATA Monitor LG Flatron E 1940 ขนาด 18.5 นิ้ว  Speaker Case Power 450 W ราคา 22,000.-บาท ใช้ประจำกองช่าง

39.    เครื่องคอมพิวเตอร์ CPU E660 Duo Core 3.06 GHz FSB1066/L2-2 MB M/B G31-VS+VGA & Sound on board RAM DDR II 2048/800 HDD 800/7200 SATA Card reader ALL in one Sumsung DVD-RW SAMSUNG 22X SATA Monitor LG Flatron E 1940 ขนาด 18.5 นิ้ว  Speaker Case Power 450 W ราคา 22,000.-บาท ใช้ประจำกองการศึกษา

40.    เครื่องพิมพ์แบบหมึกพ่น HP ALL in One C4680 ราคา 4,500.- บาท ใช้ประจำสำนักปลัด

41.    เครื่องพิมพ์แบบหมึกพ่น HP ALL in One C4680 ราคา 4,500.- บาท ใช้ประจำสำนักปลัด

42.    เครื่องพิมพ์แบบหมึกพ่น HP ALL in One C4680 ราคา 4,500.- บาท ใช้ประจำกองคลัง

43.    เครื่องพิมพ์แบบหมึกพ่น HP ALL in One C4680  ราคา 4,500.- บาท  ใช้ประจำกองช่าง

44.    เครื่องพิมพ์แบบหมึกพ่น HP ALL in One C4680 ราคา 4,500.- บาท ใช้ประจำกองการศึกษา

45.    เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA ยี่ห้อ Powermatic ราคา 3,500.- บาท ใช้ประจำสำนักปลัด

46.    เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA ยี่ห้อ Powermatic ราคา 3,500.- บาท  ใช้ประจำสำนักปลัด

47.    เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA ยี่ห้อ Powermatic ราคา 3,500.- บาท ใช้ประจำกองคลัง

48.    เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA ยี่ห้อ Powermatic ราคา 3,500.- บาท ใช้ประจำกองช่าง

49.    เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA ยี่ห้อ Powermatic ราคา 3,500.- บาท ใช้ประจำกองการศึกษา

50.    เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ SHARP XR-55X พร้อมจอรับภาพขนาด 150 นิ้ว ราคา 48,000.-บาท ใช้ประจำกองการศึกษา

51.    เครื่องเล่นวิทยุและดีวีดี ยี่ห้อ JVC รุ่น UX - C 500 V พร้อมตู้เก็บล้อเลื่อน ราคา 12,500.-บาท ใช้ประจำกองการศึกษา

52.    เครื่องเล่นวิทยุและดีวีดี ยี่ห้อ JVC รุ่น UX - C 500 V  พร้อมตู้เก็บล้อเลื่อน ราคา 12,500.-บาท ใช้ประจำกองการศึกษา

เหตุผล

            ด้วยเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ ได้รับมอบพัสดุจาก กองทุนพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด และบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด เพื่อใช้ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนภายในตำบลบ้านสิงห์ ซึ่งครุภัณฑ์ดังกล่าวมีสภาพใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งาน และไม่มีภาระผูกพันใด ทั้งนี้ เทศบาลฯ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นทรัพย์สินของทางราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จึงจำเป็นต้องเสนอญัตตินี้

นายเพทาย

ประธานสภา ทต.

-

-

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมรับมอบพัสดุจาก กองทุนพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด และบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด  จำนวน 52 รายการ

มติที่ประชุม

เป็นเอกฉันท์ ในการรับมอบพัสดุจาก กองทุนพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด และบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด  จำนวน 52 รายการ

 

3.6

ญัตติการกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี 2554

นายเพทาย

ประธานสภา ทต.

-

ตามระเบียบการประชุมสภาฯ จะต้องกำหนดสมัยการประชุมสภาฯ ให้ครบ 4 สมัย ได้แก่ สมัยประชุมสามัญประจำปี  จำนวน 3 สมัย และสมัยแรก